Nội dung Xếp hạng mức độ tín nhiệm: Bắt đầu từ năm 2024, Bộ Công an tiến hành đánh giá, công bố xếp hạng tín nhiệm các tổ chức, doanh nghiệp, kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân.
Việt thực hiện đánh giá được tiến hành định kỳ hàng năm.