1
Khai thác thông tin quy định về dữ liệu cá nhân
Công dân, doanh nghiệp có 2 cách để khai thác thông tin quy định về dữ liệu cá nhân, đó là:
 • Tại màn hình trang chủ, chọn ô thông tin: Dữ liệu cá nhân, Chủ thể dữ liệu, Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Cơ quan quản lý nhà nước
 • Tại khung menu chọn “Giới thiệu”, chọn ô thông tin: Dữ liệu cá nhân, Chủ thể dữ liệu, Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Cơ quan quản lý nhà nước
HSDS 1
2
Khai thác thông tin thủ tục hành chính
Công dân, doanh nghiệp có 2 cách để khai thác thông tin về thủ tục hành chính, đó là:
 • Tại màn hình trang chủ, chọn ô thông tin về thủ tục hành chính
 • Tại khung menu chọn “Thủ tục hành chính”, chọn ô thông tin về thủ tục hành chính cần xem
HSDS 2
3
Khai thác tin tức
Công dân, doanh nghiệp có 2 cách để khai thác thông tin tin tức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đó là:
 • Tại màn hình trang chủ, chọn ô thông tin tại phần tin tức
 • Tại khung menu chọn “Thông tin hỗ trợ” và chọn “Tin tức”
HSDS 3
4
Tra cứu hồ sơ
Để thực hiên tra cứu hồ sơ, công dân, doanh nghiệp thực hiện các thao tác sau:
 • Tại màn hình trang chủ, chọn menu “Thủ tục hành chính” và chọn “Tra cứu hồ sơ”
 • Nhập thông tin về mã hồ sơ/mã doanh nghiệp và chọn chức năng “Tra cứu”
HSDS 4
5
Nộp hồ sơ
Cách 1:
Để thực hiên nộp hồ sơ công dân, doanh nghiệp thực hiện các thao tác sau:
 • Chọn đăng nhập để thực hiện đăng nhập vào hệ thống
 • Chọn menu “Quản lý hồ sơ” và chọn chức năng “Thêm mới hồ sơ”
 • Chọn thủ tục hành chính
 • Nhập thông tin hồ sơ
 • Chọn chức năng ‘Gửi hồ sơ” hoặc ‘Lưu” để hoàn thành
Cách 2:
Để thực hiên nộp hồ sơ công dân, doanh nghiệp thực hiện các thao tác sau:
 • Chọn đăng nhập để thực hiện đăng nhập vào hệ thống
 • Chọn menu “Thủ tục hành chính” và chọn 1 thủ tục cần tạo hồ sơ
 • Chọn chức năng “Nộp hồ sơ
 • Nhập thông tin hồ sơ
 • Chọn chức năng ‘Gửi hồ sơ” hoặc ‘Lưu” để hoàn thành
HSDS 5