Định nghĩa
Chủ thể dữ liệu là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh
Quyền hạn
Quyền được biết
Quyền đồng ý
Quyền truy cập
Quyền rút lại sự đồng ý
Quyền xóa dữ liệu
Quyền hạn chế xử lý dữ liệu
Quyền cung cấp dữ liệu
Quyền phản đối xử lý dữ liệu
Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
Quyền tự bảo vệ
Nghĩa vụ
Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân