Tóm tắt nội dung
Tài liệu được hình thành ngày 07/06/2023 nhằm phổ biến, hướng dẫn chi tiết các nội dung trong Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn nghị định số 13/2023 ngày 17/04/2023 của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân diễn ra vào sáng ngày 07/06/2023.
Các nội dung chính bao gồm:
  • Phát biểu khai mạc Hội nghị
  • Báo cáo trung tâm
  • Tài liệu trả lời câu hỏi
  • Phát biểu bế mạc Hội nghị
  • Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân